Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi oraz doktorantami specjalizującymi się w matematyce i statystyce stosowanej…

Analizy statystyczne i metodologia badań

Profesjonalne opracowania statystyczne…

Profesjonalne konsultacje

Z zakresu matematyki, statystyki oraz metodologii badań…

Strona g????wna

Szanowni Pa??stwo


Z naszej strony mo??ecie liczy???? na profesjonalne analizy statystyczne i konsultacje z zakresu metodologii bada?? w??asnych. Pomo??emy starannie dobra???? statystyki w zale??no??ci od problem??w, pyta?? i hipotez badawczych. Specjalizujemy si???? w analizach statystycznych z dziedzin: psychologia, biologia, nauki medyczne (w tym piel????gniarstwo), ekonomia, biologia, fizjoterapia, nauki techniczne. W naszym zespole pracuj???? statystycy psychologiczni, medyczni oraz nauk technicznych. Analizy statystyczne wykonujemy bardzo starannie, rzetelnie i profesjonalnie. W zale??no??ci od potrzeb do oblicze?? statystycznych wykorzystujemy programy STATISTICA i SPSS. Analiza statystyczna opracowana jest w dokumencie WORD.  Obejmuje ona dopracowane tabele, wykresy i interpretacje uzyskanych wynik??w. Dodatkowo na Pa??stwa ??yczenie opracowania statystyczne s???? w standardzie APA.


Biegle pos??ugujemy si???? programami statystycznymi SPSS i STATISTICA.


Czas realizacji zam??wienia przy pracach licencjackich, in??ynierskich i magisterskich do 3 dni. W przypadku opracowa?? do doktoratu i bada?? naukowych czas ten mo??e si???? wyd??u??y????.


Wsp????pracujemy ze studentami jak i pracownikami naukowo-dydaktycznymi rolex replica kaufen z Wroc??awia i z ca??ej Polski.


Statystyka jest nasz???? pasj????. Mo??ecie Pa??stwo  liczy???? z naszej strony na profesjonalne konsultacje z zakresu statystyki oraz metodologii bada?? w??asnych. Za konsultacje nie pobieramy dodatkowych op??at.


Oferta cenowa uzale??niona jest od ilo??ci pyta?? badawczych, hipotez oraz ich z??o??ono??ci.rolex imitat


Aby wyceni???? opracowania statystyczne mo??emy spotka???? si???? osobi??cie, b????d?? prosimy o wys??anie wytycznych mailowo. Kontakt mailowy: statystyka@statystyka-lab.pl, b????d?? telefoniczny: 0 604 941 773