Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi oraz doktorantami specjalizującymi się w matematyce i statystyce stosowanej…

Analizy statystyczne i metodologia badań

Profesjonalne opracowania statystyczne…

Profesjonalne konsultacje

Z zakresu matematyki, statystyki oraz metodologii badań…Do??wiadczenie

W naszym zespole pracuj???? doktoranci specjalizuj????cy si???? od ponad 6 lat w statystyce psychologicznej, statystyce medycznej, statystyce ekonomicznej oraz statystyce nauk technicznych. Wieloletnie do??wiadczenie zdobyli??my pracuj????c przy wielu projektach z ww. dziedzin. Od pocz????tku naszej dzia??alno??ci wykonali??my ponad 1500 opracowa?? statystycznych do prac magisterskich, ponad 140 opracowa?? statystycznych do doktorat??w.

 Wsp????pracujemy r??wnie?? z uczelniami pa??stwowymi i prywatnymi w grantach wewn????trznych, naukowych i unijnych. W chwili obecnej mamy zrealizowanych 30 ww. projekt??w.

Na r????nych uczelniach jeste??my znani z podejmowania i rozwi????zywania trudnych wyzwa??. Rozwi????zujemy problemy orologi repliche perfette statystyczne, z kt??rymi nie radz???? sobie inni statystycy.

Zapraszamy do wsp????pracy

vertrauensw??rdige replica uhren